ບໍລິການຂົນສົ່ງແບບ Sea-Air

ຄືວິທີການຂົນສົ່ງທີ່ສາມາດປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະໄລຍະເວລາຂົນສົ່ງ ເຊີ່ງອາດຈະປະຢັດ ເຖິງ 30 ຫາ 50% ເຊີ່ງໄວກວ່າລະຍະເວລາຂົນສົ່ງທາງເຮືອປົກກະຕິ ແລະປະຢັດກວ່າການຂົນສົ່ງທາງເຄື່ອງບິນ ( ເມື່ອປຽບທຽບລະຫວ່າງ ການຂົນສົ່ງທາງ ເຄື່ອງບີນຕະຫຼອດການຂົນສົ່ງ) ໂດຍສິນຄ້າຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງ Dubai ແລ້ວສິນຄ້າຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງງ Airport ຂອງເມືອງປາຍທາງໂດຍເຄື່ອງບິນ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄປທຸກ Airport ປາຍທາງທົ່ວໂລກ.
   
   
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
If you want to know costing, fees or charges.
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
ຫນ້າຫລັກ
© 2018 Sea Fly Services Co.,Ltd.   All right Reserved.